top of page

Verklaring ter gelegenheid van de Dag van de mensenrechten

Vandaag 73 jaar geleden kwamen de lidstaten van de Verenigde Naties samen om de

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan te nemen. Deze stap bracht de wereld

bijeen na de grootste tragedie in de geschiedenis van de mensheid.


De Universele Verklaring, die als een mijlpaal diende om landen te helpen een levensvatbaar

en realistisch kader voor de mensenrechten tot stand te brengen, heeft zeker een positieve

invloed gehad op onze samenlevingen: Sindsdien hebben wij op het gebied van de

mensenrechten een lange weg afgelegd.


Ongetwijfeld is het aantal mensen dat, wat de mensenrechten betreft, onder gunstige

omstandigheden leeft, vandaag groter dan ooit tevoren in de geschiedenis. Hoewel dit een

bron van optimisme kan zijn, blijven ernstige en systematische schendingen van de

mensenrechten, een daling van het aantal democratieën en dus een vermindering van de

ruimte voor de civiele samenleving, overal ter wereld nog steeds door. Daarnaast nemen

gewelddadige aanvallen, gedwongen verdwijningen en repressie van de vrijheid van

meningsuiting en de civiele sfeer met de dag toe door het gebruik van repressieve methoden.


Op de Dag van de Mensenrechten willen wij, als betrokkenen bij het Peaceful Actions

Platform, en als niet-gouvernementele organisaties en mensenrechtenverdedigers, nogmaals

aankondigen dat onze strijd voor menselijke waardigheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, vrede

en democratie voortduurt en zal voortduren. Ieder mens wordt vrij en gelijk geboren. Deze

onbetwistbare waarheid moet door ons allen worden omarmd in een geest van solidariteit.


Na de Gezi Park-protesten van 2013 en het corruptieonderzoek waarbij hoge

regeringsfunctionarissen betrokken waren, heeft de Turkse regering de onafhankelijkheid van

de rechterlijke macht en van de rechtsstaat ondermijnd. De Turkse regering ging verder dan

het zoeken naar legitieme macht en begon haatmisdrijven te plegen en voerde een beleid dat

erop gericht was bepaalde groepen te marginaliseren en de samenleving te polariseren.


Na de gebeurtenissen van 15 juli heeft de regering haar haatbeleid in de praktijk gebracht en

systematische en georganiseerde folteringen toegepast, vooral tegen personen die worden

beschouwd als geaffilieerd met de Gülen-beweging, en tegen Koerden.


Wijdverspreide foltering en mishandeling zijn een epidemie geworden in het Turkije van

vandaag, in officiële en niet-officiële detentieplaatsen, waaronder gevangenissen, op straat

en bijna overal.


Gedwongen verdwijningen en illegale uitleveringen die gericht zijn tegen critici van de

regering, zowel in Turkije als daarbuiten, zijn een gangbare praktijk geworden van het

staatsapparaat. De regering probeert angst en terreur in te boezemen bij ieder individu wiens

ideeën niet overeenstemmen met de hare, en beschuldigt degenen die het niet met haar eens

zijn van terrorisme.


Als Peaceful Actions Platform zullen wij, verdedigers van de mensenrechten, onder alle

omstandigheden blijven strijden, omdat wij geloven in de onschendbaarheid van het recht op

leven, ongeacht taal, godsdienst, ras, nationaliteit, geslacht, etnische en culturele verschillen.

Wij benadrukken dat deze praktijken, die het menselijk leven en het humane weefsel van de

sociale structuur schaden en misdaden tegen de menselijkheid vormen, onmiddellijk door de

autoriteiten moeten worden beëindigd.


De Staat en de regering moeten niet vergeten dat wij allen mensen zijn en gelijk zijn, en

moeten onmiddellijk ophouden misdaden tegen de menselijkheid te begaan.


Er zijn veel verschillende categorieën van dergelijke daden, zoals de toegenomen discriminatie

van bepaalde groepen, foltering en mishandeling, inmenging in het recht van vergadering en

demonstratie, de vrijheid van gedachte en meningsuiting, de persvrijheid, de

onschendbaarheid van woningen, de schending van eigendomsrechten, geweld tegen

vrouwen en kinderen, en het verlies van economische en sociale rechten. Dergelijke

schendingen nemen met de dag toe.


De regering moet onmiddellijk ophouden degenen aan te pakken die kritisch staan tegenover

haar eigen beleid en fundamentele mensenrechten verdedigen, en een einde maken aan de

praktijk om hen als vijanden af te schilderen door haatmisdrijven te plegen. Het feit dat in de

Republiek Turkije ten minste 1.576.566 mensen zijn onderzocht voor zogenaamde

"terreurmisdrijven", is daarvan het meest concrete bewijs.


De pers wordt zwaar onder druk gezet en gecensureerd; kranten, televisie- en radiostations

zijn gesloten en het recht van de samenleving om nieuws te vernemen is ontnomen.

Voorbeelden hiervan zijn; het in beslag nemen van de perskaarten van journalisten, hun

arrestatie en werkloosheid. De toegang van individuen tot informatie en de toegang van het

publiek tot informatie is bijna onmogelijk geworden. Journalistiek is geen misdaad. Objectieve

journalistiek wordt door de Turkse regering echter gelijkgesteld met "terreur".


Wij, als Peaceful Actions Platform, verbinden ons er nogmaals toe onze strijd voort te

zetten om een einde te maken aan de aanhoudende ernstige schendingen van de

mensenrechten in Turkije, die misdaden tegen de menselijkheid vormen.

Wij zijn allen mensen, wij zijn allen gelijk!

bottom of page